Guziki

Organizacja

Organami Poradni są:

  • dyrektor Poradni,
  • rada pedagogiczna.

Dyrektor zarządza bieżącą działalnością placówki między innymi poprzez wydawanie zarządzeń i decyzji, jest przełożonym dla zatrudnionych w placówce pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające  ze statutu. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni  w Poradni.

Szczegółowe kompetencje organów Poradni określa Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku.

Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny. Arkusz opracowywany jest przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Zatwierdza go organ prowadzący Poradnię do dnia 31 maja danego roku.

Organizację zajęć na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli określa „tygodniowy rozkład zajęć” ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania.

Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do szkoły /przedszkola/ oraz ich rodzicom, zamieszkałym na terenie jej działania.

Teren działania Poradni obejmuje:

  • miasta: Radomsko, Przedbórz, Kamieńsk
  • gminy: Radomsko, Przedbórz, Masłowice, Kobiele Wielkie, Wielgomłyny, Kamieńsk, Dobryszyce, Gidle, Żytno, Ładzice, Lgota Wielka, Gomunice, Kodrąb

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-02-2016 - Edycja treści.

07-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 465