Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny;
 • grup wsparcia;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

Realizowane zadania polegają na:

 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej;
  2. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  3. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielaniu wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom;

Zadania realizowane są w formie:

 • porad i konsultacji;
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 • warsztatów;
 • grup wsparcia;
 • wykładów i prelekcji;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej;
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.
Na terenie poradni organizowane są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 Zapewniamy niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Zespół specjalistów poradni realizując wielospecjalistyczne i intensywne działania ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzą nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka:logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, psycholog, pedagog, rehabilitant, neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog, surdologopeda.

Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia odbywają się na terenie naszej placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 456